ภาระงาน

ภาระงานหลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้

 1. งานวิจัย
 2. งานให้บริการวิชาการ
 3. งานห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ
 4. งานการเกษตร
 5. งานการจัดการและเผยแพร่ข้อมูล

บทบาทและหน้าที่

 1. ติดตามนโยบาย และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชาและกาแฟไทย
 2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานวิจัยชาและกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชาและกาแฟ
 4. สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟโดยการให้การบริการด้านเทคนิค วิจัยพัฒนา ห้องปฏิบัติการ


การบริหารงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่

 1. ฝ่ายบริหารสำนักงาน
  • งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • งานธุรการ พัสดุ การเงิน และงบประมาณ
  • งานการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบควบคุมภายใน
  • สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย การบริการวิชาการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานธุรการ
 2. ฝ่ายห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ
  • ดูแลระบบการจัดการในห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ
  • จัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
  • ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพชาและให้บริการห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ
  • สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย การบริการวิชาการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ
 3. ฝ่ายการส่งเสริมและพัฒนาโครงการ
  • วางแผน ควบคุม ดูแลระบบการจัดการการเกษตรของแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมชา (ไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย), แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และโรงเรือนเพาะชำชา
  • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร
  • สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย การบริการวิชาการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร