สถาบันชาและกาแฟ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอื่นเพื่อพัฒนาด้านอาชีพ

Category: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปชาอัสสัมสู่มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชากาแฟ” ปีที่ 2 ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และโรงเล่นเรียนรู้ “พิพิภัณฑ์เล่นได้” ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การย้อมผ้าจากวัสดุจากธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานไม้ไผ่ รวมถึงระบบบริหารจัดการในชุมชน เป็นต้น เพื่อให้เกษตรมีความรู้ความเข้าใจ เกิดแนวคิดเพื่อนำไปพัฒนาชุมชน และสร้างวิธีคิดการจัดการให้กับชุมชนเพื่อนำแนวทางการบริหารมาปรับใช้พัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปได้

| writer Thawipich Ayanan |