สถาบันชาและกาแฟจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การชงกาแฟขั้นพื้นฐาน (Young Barista)” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การชงกาแฟขั้นพื้นฐาน (Young Barista)” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้อง Food Maker Space MI 405 อาคาร Innovation Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยได้เชิญวิทยากร อาจารย์เอกกวีร์ วินิจเขตคำณวน อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ บรรยายในเรื่องสุขลักษณะที่ดี ความสะอาด การแต่งกาย ในการเป็นบาริสต้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล แสงระยับ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ทำความรู้จักเมล็ดกาแฟ/กระบวนการแปรรูปกาแฟ และอาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต ทำความเข้าใจวิธีการสกัดกาแฟแบบดริป เทคนิคการชงให้ได้รสชาติที่ดี รวมถึงอธิบายอุปกรณ์เครื่องมือสกัดกาแฟแบบดริป และสาธิตการชงกาแฟ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการสกัดกาแฟแบบดริป เพื่อเป็นการฝึกทักษะองค์ความรู้ในการสกัดกาแฟ มีความสนใจในการชงกาแฟ และสามารถพัฒนาความรู้สู่อาชีพต่อไปในอนาคต

 

| writer Thawipich Ayanan |