บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล

หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ

อีเมล: piyaporn.chu@mfu.ac.th

 


อาจารย์ ดร.อมร  โอวาทวรกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ

อีเมล: amorn@mfu.ac.th

 


ฝ่ายบริหารงานสำนักงาน
นางสาวศิริกานต์   ภักดี

เจ้าหน้าที่บริหาร

อีเมล: sirikarn.pak@mfu.ac.th

 


ฝ่ายห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ
นางสาวจิราพร   ไร่พุทธา 

นักวิทยาศาสตร์

อีเมล: jiraporn.rai@mfu.ac.th

 


ฝ่ายการส่งเสริมและพัฒนาโครงการ
นายทวิพิชญ์  อายะนันท์

เจ้าหน้าที่เกษตร

อีเมล: thawipich.ary@mfu.ac.th

 


นายอุทัย  แสนคำดี
พนักงานธุรการ

อีเมล: uthai.sae@mfu.ac.th

 

คณะวิจัยชา-กาแฟอาจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
สายพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ

 


อาจารย์ ดร.กิติพงษ์  คงพินิจบรรจง
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เเมลง กีฏวิทยา

 


อาจารย์ ดร.กาญจนา  วัดละเอียด
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
องค์ประกอบทางเคมี

 


อาจารย์ ดร. ประจักร์ อิ่นแก้ว
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
องค์ประกอบทางเคมี

 


อาจารย์ ดร. ขนบพร ตั้งตระกูลวานิช
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เเมลง กีฏวิทยา

 


อาจารย์ ดร. สิริรุ่ง  วงศ์สกุล 
อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
กระบวนการแปรรูป

 


อาจารย์ ดร. รัฐพล แสงระยับ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
กระบวนการแปรรูป

 


อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ

 


อาจารย์ ดร.ปัญญวัฒน์  ปินตาทอง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
พัฒนาผลิตภัณฑ์