การวิจัยชา-กาแฟ

ด้วยพันธกิจและบทบาทหน้าที่ของสถาบันชาและกาแฟที่จะสนับสนุนการทำงานวิจัยเกี่ยวกับชา กาแฟ เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานวิจัยชา กาแฟ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันชาและกาแฟได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย โดยการวิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือหรือวิธีการในการแสวงหาความรู้และแสวงหาคำตอบของปัญหาซึ่งจะมีประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชา กาแฟไทย ทั้งนี้ สถาบันชาและกาแฟ ได้จัดทำ Road Map เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับชาและกาแฟ


ปีชื่องานวิจัยนักวิจัยสำนักวิชา