การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ข้อมูลทั่วไป      
ห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีของชา กาแฟ และผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟ กับผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป เพื่อจะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ชา กาแฟ และผลิตภัณฑ์ชา กาแฟของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมในการบริการวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับชา กาแฟ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟของไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล  สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีห้องปฏิบัติการชา กาแฟ เพื่อใช้ในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับชาและกาแฟ ของอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีที่มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานวิจัย ชึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน 2677-2558 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 
รวมทั้งได้มีการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

วัตถุประสงค์

  1. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีของชา กาแฟ และผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ กับผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป
  2. สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชา กาแฟ โดยการให้บริการด้านเทคนิค วิจัยพัฒนา ห้องปฏิบัติการสำหรับการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับชา กาแฟของอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน