คณะกรรมการบริหาร

1. อธิการบดี ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง) ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ปรึกษา
4. รองอธิการบดี (ในกำกับสถาบันชาและกาแฟ) ประธานกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว กรรมการบริหารอาวุโสบริษัท ชาดอยช้าง จำกัด กรรมการ
6. นายสมพล นิลเวศน์ กรรมการ
7. ดร.ดิษฐวัฒน์ แก้วกาญจนดิษฐ์ ประธานสมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีน กรรมการ
8. อาจารย์พีระ พนาสุภน กรรมการผู้จัดการบริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด กรรมการ
9. นายศุภชัย ศรีวิตตาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลูคอฟ จำกัด กรรมการ
10. นายพงศกร อารีศิริไพศาล ประธานชมรมคนรักกาแฟเชียงราย กรรมการ
11. ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด กรรมการ
12. เกษตรจังหวัดเชียงราย กรรมการ
13. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
14. พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กรรมการ
15. ผู้อำนวยการฝ่าย สวทช. ภาคเหนือ กรรมการ
16. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ
17. ผู้อำนวยการพืชสวนจังหวัดเชียงราย กรรมการ
18. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) กรรมการ
19. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย กรรมการ
20. นายกสมาคมกาแฟและชาไทย กรรมการ
21. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
22. คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
23. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ
24. คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กรรมการ
25. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กรรมการ
26. หัวหน้าส่วนบริการงานวิจัย กรรมการ
27. หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม กรรมการ
28. หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ เลขานุการ
29. หัวหน้ากลุ่มงานชา ผู้ช่วยเลขานุการ
30. หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ ผู้ช่วยเลขานุการ
31. เจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันชาและกาแฟ ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่
1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานสถาบันชาและกาแฟ
2. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันชาและกาแฟให้เป็นไปตามนโยบายและพันธกิจที่กำหนดไว้
3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานของสถาบันชาและกาแฟ