คณะกรรมการบริหาร

1. อธิการบดีที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง)ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ปรึกษา
4. รองอธิการบดี (ในกำกับสถาบันชาและกาแฟ)ประธานกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว กรรมการบริหารอาวุโสบริษัท ชาดอยช้าง จำกัดกรรมการ
6. นายสมพล นิลเวศน์กรรมการ
7. ดร.ดิษฐวัฒน์ แก้วกาญจนดิษฐ์ ประธานสมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีนกรรมการ
8. อาจารย์พีระ พนาสุภน กรรมการผู้จัดการบริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัดกรรมการ
9. นายศุภชัย ศรีวิตตาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลูคอฟ จำกัดกรรมการ
10. นายพงศกร อารีศิริไพศาล ประธานชมรมคนรักกาแฟเชียงรายกรรมการ
11. ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัดกรรมการ
12. เกษตรจังหวัดเชียงรายกรรมการ
13. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายกรรมการ
14. พาณิชย์จังหวัดเชียงรายกรรมการ
15. ผู้อำนวยการฝ่าย สวทช. ภาคเหนือกรรมการ
16. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวง จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
17. ผู้อำนวยการพืชสวนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
18. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)กรรมการ
19. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงรายกรรมการ
20. นายกสมาคมกาแฟและชาไทยกรรมการ
21. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์กรรมการ
22. คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการ
23. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกรรมการ
24. คณบดีสำนักวิชาการจัดการกรรมการ
25. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการกรรมการ
26. หัวหน้าส่วนบริการงานวิจัยกรรมการ
27. หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรมกรรมการ
28. หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟเลขานุการ
29. หัวหน้ากลุ่มงานชาผู้ช่วยเลขานุการ
30. หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟผู้ช่วยเลขานุการ
31. เจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันชาและกาแฟผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่
1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานสถาบันชาและกาแฟ
2. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันชาและกาแฟให้เป็นไปตามนโยบายและพันธกิจที่กำหนดไว้
3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานของสถาบันชาและกาแฟ