คณะทำงาน

1. รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์) ที่ปรึกษา
2. อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ประธานกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.กาญจนา วัดละเอียด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ปัญญวัฒน์ ปินตาทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรรมการ
8. นางสาวจิราพร ไร่พุทธา กรรมการ
9. นายทวิพิชญ์ อายะนันท์ กรรมการ
10. นางสาวศิริกานต์ ภักดี กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. ประสานงานในการจัดทำแผนโครงการวิจัย โครงการตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสถาบันชาและกาแฟ
2. ประสานงานและร่วมดำเนินกิจกรรมของสถาบันชาและกาแฟให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. ดำเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย