ติดต่อเรา

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S2) ชั้น 3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6253
โทรสาร 0-5391-6253
อีเมล teacoffee@mfu.ac.th