แปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมชา


สถาบันชาและกาแฟ ได้ดำเนินงานด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมีงานหลัก คือ แปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมชา ณ พื้นที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยและพัฒนาชาครบวงจร” โดยมีเจตจำนงร่วมกันในการสนับสนุนการร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนา ร่วมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ตลอดจนขยายผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมชาอย่างครบวงจร
เพื่อรวบรวมสายพันธุ์ชาจากแหล่งต่างๆ จากทั่วโลก มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาชา โดยได้นำกล้าชาทั้งหมดไปปลูกรวบรวมไว้ที่ “แปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมชา” ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เริ่มดำเนินการปลูก เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549 มีพื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ ประกอบด้วยพันธุ์ชา แบ่งพื้นที่ปลูก ออกเป็น 3 โซน ดังนี้ 

  • โซนปลูกชาจากต่างประเทศหรือชาการค้า
  • โซนปลูกชาพื้นเมือง
  • โซนปลูกชาน้ำมัน