สถาบันชาและกาแฟ ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้ปลูกชาอัสสัมบ้านป่ายาง

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปชาอัสสัมป่ายางในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้เชิญสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอ สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้ปลูกชาอัสสัมบ้านป่ายาง ณ หอประชุมบ้านป่ายาง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งทางผู้นำกลุ่มได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ที่ได้ดำเนินการให้กับทางสมาชิกกลุ่ม ซึ่งมีทั้งหมด 8 กิจกรรม รวมถึงข้อมูลจากการถอดบทเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการของสมาชิก โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมรับฟังการสรุป ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง และส่วนพัฒนาสังคมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยทางกลุ่มพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอ แก้ไขปัญหาและพัฒนาในส่วนที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคตและสามารถพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 |   |  127 ครั้ง