สถาบันชาและกาแฟ จัดกิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGSภายใต้โครงการหมู่บ้านผลิตกาแฟอะราบิกาที่มีคุณภาพและปลอดภัย

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงพื้นที่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 15 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อชี้เเจงแผนการดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรม “โครงการหมู่บ้านผลิตกาแฟอะราบิกาที่มีคุณภาพและปลอดภัย” โดยได้จัดกิจกรรม "อบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS " ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย ซึ่งได้เชิญ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน หัวหน้าสำนักงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในเรื่องการสร้างความเข้าใจหลักการเบื้องต้นของ GAP การสร้างความเข้าใจหลักการเบื้องต้นของ PGS และการจัดทำแผนการผลิตฟาร์ม การจัดสรรพื้นที่แปลงปลูก เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจในหลักการ เพื่อนำไปปฏิบัติ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบอินทรีย์ โดยจัดกิจกรรม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าดอยผาหม่น ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

 

 |   |  126 ครั้ง