แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับชาและกาแฟอย่างต่อเนื่องโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก