ขั้นตอนการขอยืมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

  1. ติดต่อรับแบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ที่อาคาร S2 ชั้น3 ห้อง 317 และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน
  2. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการ เป็นนักศึกษา ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ประจำวิชาลงนามรับทราบก่อนนำส่งแบบฟอร์ม
  3. ส่งแบบฟอร์มในข้อที่ 1 กับนักวิทยาศาสตร์ (กรุณายื่นความประสงค์ขอใช้ครุภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนใช้งานอย่างน้อย 3 วัน)
  4. จากนั้นเจ้าหน้าที่ จะนำเรื่องเสนอขอการพิจารณาจากหัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติ ผู้ขอใช้บริการจะได้รับสำเนาใบคำขอที่ได้รับการอนุมัติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  5. ผู้ใช้บริการติดต่อรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ
  6. การใช้เครื่องมือใด ๆ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องมือเสมอ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติของแต่ละเครื่องอย่างเคร่งครัด     หากเกิดเหตุขัดข้องในการใช้งานหรือเกิดการชำรุดเสียหายให้แจ้งนักวิทยาศาสตร์ที่มีหน้าที่ดูแลโดยทันที
  7. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ หากพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ