ขั้นตอนการส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างด้วยตนเอง

 1. ติดต่อรับแบบฟอร์มการการส่งตัวอย่างกับนักวิทยาศาสตร์ที่อาคาร S2 ชั้น3 ห้อง 317
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ตั้งแต่ ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง ชื่อที่อยู่ของบริษัท หรือบุคคลที่จะให้ออกรายงาน หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน
 3. นำตัวอย่างพร้อมใบคำขอรับบริการที่กรอกเรียบร้อยแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่
 4. ลูกค้ารอรับสำเนาของใบขอรับบริการกลับไป เพื่อรับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้
  • วันนัดรับผลทดสอบ
  • ยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
 5. ลูกค้าชำระค่าบริการทั้งหมด ณ วันที่ขอใช้บริการ หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
 6. ทางเราจะดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง และ จัดส่งผลใบรายงานผลการทดสอบตามที่ท่านระบุไว้ในใบคำขอรับบริการ

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์

 1. ลูกค้าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันชาและกาแฟ เลือกห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ตั้งแต่ ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง ชื่อที่อยู่ของบริษัท หรือบุคคลที่จะให้ออกรายงาน หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน
 3. นำตัวอย่างพร้อมใบคำขอรับบริการที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วส่งทางไปรษณีย์มาที่ สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว จะมีใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ พร้อมรายละเอียดการชำระเงินส่งกลับไปให้ลุกค้าตามที่อยู่ที่ระบุ หรือ ทางอีเมล์
 5. ลูกค้าดำเนินการชำระเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
 6. ทางเราจะดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง และ จัดส่งผลใบรายงานผลการทดสอบตามที่ท่านระบุไว้ในใบคำขอรับบริการ