ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 1. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม  และระบุเวลาที่ต้องการลงในใบจองเวลาการใช้  โดยขออนุมัติใช้บริการได้คราวละไม่เกิน 1 เดือน  ให้ส่งแบบฟอร์มที่นักวิทยาศาสตร์ ล่วงหน้า 3 วัน
 2. การเบิก-ยืมเครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิก-ยืม โดยให้ส่งแบบฟอร์มที่นักวิทยาศาสตร์ ล่วงหน้า 3 วัน
 3. ก่อนใช้อุปกรณ์ต้องทำการตรวจเช็คก่อนทุกครั้ง ถ้าอุปกรณ์ชำรุดต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 4. ควรแต่งการให้สุภาพ เรียบร้อย เมื่อมาปฏิบัติงาน และควรใส่เสื้อกาวน์ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
 5. ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ขอใช้
 6. ผู้ขอใช้บริการต้องเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ และสารเคมีที่ประกอบการใช้เครื่องมือมาเอง และเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้ง     หลังการใช้งานในแต่ละวัน ห้ามมิให้วางวัสดุอุปกรณ์ส่วนตัวทิ้งไว้บนพื้นที่ส่วนรวมอย่างเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหาย ของอุปกรณ์เหล่านั้น
 7. ให้ทำการติดฉลากสารละลายที่เตรียมทุกขวด/หลอด โดยเขียนชื่อสารละลาย ชื่อผู้เตรียม และวัน/เดือน/ปี ที่เตรียม ขวดสารละลายหรือหลอดทดลองที่ไม่มีการติดฉลากจะถูกกำจัดออกไปโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. การใช้เครื่องมือใด ๆ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องมือเสมอ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติของแต่ละเครื่องอย่างเคร่งครัด     หากเกิดเหตุขัดข้องในการใช้งานหรือเกิดการชำรุดเสียหายให้แจ้งนักวิทยาศาสตร์ที่มีหน้าที่ดูแลโดยทันที
 9. ให้ลงบันทึกการใช้งานในสมุดบันทึก (Log Book)  หลังการใช้งานทุกครั้ง
 10. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทุกชิ้นออกนอกห้องก่อนได้รับอนุญาต
 11. หลังการใช้เครื่องมือแล้ว ผู้ใช้บริการต้องทำความสะอาดและจัดเครื่องมือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ต่อไป
 12. ในกรณีที่เครื่องแก้วและอุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดเสียหาย การชดใช้ค่าเสียหาย มีดังนี้
  1. กรณีเครื่องแก้ว นักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหายในราคาเต็มของเครื่องแก้วชนิดนั้นๆ
  2. กรณีเครื่องมือและอุปกรณ์ ถ้าความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อ และ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องนักศึกษาจะต้องชดใช้ค่าซ่อมแซมทั้งหมด นอกเหนือจากนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ
 13. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ หากพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ
 14. ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องปฏิบัติการโดยเด็ดขาด
 15. ห้องปฏิบัติการชาและกาแฟขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบการใช้เครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการอีกต่อไป

 
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับบุคคลภายนอก

 1. ห้องปฏิบัติการชาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ
 2. หากประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม  และระบุเวลาที่ต้องการลงในใบจองเวลาการใช้  โดยขออนุมัติใช้บริการได้คราวละไม่เกิน 1 เดือน  ให้ส่งแบบฟอร์มที่นักวิทยาศาสตร์ ล่วงหน้า 1 อาทิตย์
 3. บุคคลภายนอกที่ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเคร่งครัด
 4. ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ขอใช้