บริการให้คำปรึกษา

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความพร้อมในการบริการให้คำปรึกษาในเรื่อง ชา กาแฟ และผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟ แก่ ผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป เพื่อที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ชา กาแฟ กระบวนการผลิต การแปรรูป รวมถึงในเรื่องผลิตภัณฑ์ และพร้อมในการบริการวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับชา กาแฟ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟของไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล

การบริการ

 งานวิจัย (Research) 
- กระบวนการผลิตชาและกาแฟ
- ผลิตภัณฑ์จากชากาแฟ อาหารและเครื่องสำอาง
- จัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
- ด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว 
 
 งานให้บริการวิชาการ (Academic Service) 
- การให้บริการให้คำปรึกษาด้านชาและกาแฟโดยผู้เชี่ยวชาญ
- การให้บริการอบรมด้านชาและกาแฟ
 
 งานห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ (Laboratory) 
- สนับสนุนการเรียนการสอน
- การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
 
 งานการเกษตร (Agricultural) 
- แปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมชา
- แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 
 ข้อมูลชา-กาแฟ (Tea – Coffee Information Service) 
- จดหมายข่าวชาและกาแฟ
- คู่มือชา-กาแฟ
- เว็บไซต์สถาบันชาและกาแฟ