ขั้นตอนการขอเบิกสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

 1. ติดต่อรับแบบฟอร์มขอเบิกสารเคมีและอุปกรณ์กับนักวิทยาศาสตร์ที่อาคาร S2 ชั้น3 ห้อง 317 และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน
 2. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการ เป็นนักศึกษา ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ประจำวิชาลงนามรับทราบก่อนนำส่งแบบฟอร์ม
 3. ส่งแบบฟอร์มในข้อที่ 1 กับนักวิทยาศาสตร์ (กรุณายื่นความประสงค์ขอเบิกล่วงหน้าก่อนใช้งานอย่างน้อย 3 วัน)
 4. จากนั้นเจ้าหน้าที่ จะนำเรื่องเสนอขอการพิจารณาจากหัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติ ผู้ขอใช้บริการจะได้รับสำเนาใบคำขอที่ได้รับการอนุมัติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคืนอุปกรณ์
 5. ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอรับรายการสารเคมีและอุปกรณ์ที่ต้องการเบิกกับนักวิทยาศาสตร์
 6. เมื่อใช้เสร็จแล้วทำความสะอาดและส่งคืนอุปกรณ์กับนักวิทยาศาสตร์ เช็คให้ตรงกันทั้ง 2 ใบ
 7. ในกรณีที่เครื่องแก้วและอุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดเสียหาย การชดใช้ค่าเสียหาย มีดังนี้
  • กรณีเครื่องแก้ว ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายในราคาเต็มของเครื่องแก้วชนิดนั้นๆ
  • กรณีเครื่องมือและอุปกรณ์ ถ้าความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อ และ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องนักศึกษาจะต้องชดใช้ค่าซ่อมแซมทั้งหมด นอกเหนือจากนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ