สถาบันชาและกาแฟ ต้อนรับคณะจาก บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะจาก บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าศึกษาดูงานสถาบันชาและกาแฟและร่วมหารืองานวิจัยด้านชา และกาแฟ โดยได้กล่าวแนะนำหน่วยงานสถาบันชาและกาฟ และนำเสนอผลการดำเนินงาน งานวิจัย งานบริการวิชาการ โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้แก่คณะศึกษาดูงาน นอกจากนี้ได้เชิญ อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภายใต้ "หน่วยวิจัยกาแฟคุณภาพ CQR" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้ข้อมูลในการทำงานของกลุ่มวิจัยและภาพรวมงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับกาแฟ ร่วมถึงการดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสถาบันชาและกาแฟ S2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 |   |  19 ครั้ง