สถาบันชาและกาแฟ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ชาเชียงราย" ครั้งที่ 1/2566

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 กันยายน 2565 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ชาเชียงราย" ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานสรุปข้อมูลการเปิดรับสมัครผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ชาเชียงราย) แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (ชาเชียงราย) ประจำปี 2566 และพิจารณาแผนการตรวจคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการ (การตรวจติดตามประจำปี 2566) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

 |   |  20 ครั้ง