สถาบันชาและกาแฟจัดกิจกรรม “การจัดประชุมเวทีวิเคราะห์ผู้ร่วมเรียนรู้และออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม”

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566  สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม “การจัดประชุมเวทีวิเคราะห์ผู้ร่วมเรียนรู้และออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาเกษตรกร กลุ่ม 93 ผลิตและแปรรูปชาพญาไพรเล่าจอ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กิจกรรมได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานภายใต้โครงการ เหตุผลในการดำเนินโครงการ แผนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมายของโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (หัวหน้าโครงการ) ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และแนะนำคณะทำงาน หน่วยงานร่วมในการดำเนินโครงการ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ผู้นำชุมชน และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ นอกจากนี้ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผู้ร่วมเรียนรู้และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จากผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่ม 93 ผลิตและแปรรูปชาพญาไพรเล่าจอ บ้านพญาไพรเล่าจอ จำนวนทั้งหมด 50 ราย หอประชุมอาคารอเนกประสงค์บ้านพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 |   |  47 ครั้ง