สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Special talk ภายใต้โครงการ Reinventing University System Project 2023

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม Special talk Tea and Coffee Institute special talk with Prof. Chung S. Yang ภายใต้โครงการ Reinventing University System Project 2023 โดยได้เชิญ Prof. Chung S. Yang ผู้เชี่ยวชาญสาขา Health functional of Tea เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รายวิชา food and nutrition ในหัวข้อ " Diet/Nutrition and Health – Dietary fiber, microbiome, and health; healthy aging " ณ ห้อง E4A-715 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) และในวันที่ 2 พฤศจิกายน ได้บรรยายข้อมูลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในรายวิชา Functional foods and nutraceuticals นักวิจัย บุคลากร และอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อ Research on the health effects of tea – lesions learned. และหัวข้อ Issues with dietary suppliments and functional food. ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  32 ครั้ง