สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม Special talk Tea and Coffee Institute special talk with Prof. Chung S. Yang ภายใต้โครงการ Reinventing University System Project 2023

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม Special talk Tea and Coffee Institute special talk with Prof. Chung S. Yang ภายใต้โครงการ Reinventing University System Project 2023 โดยได้เชิญ Prof. Chung S. Yang ผู้เชี่ยวชาญสาขา Health functional of Tea เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ Diet/Nutrition and Disease Prevention ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รศ.ดร.นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และ รศ.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และในวันที่ 7 พฤศจิกายน ได้บรรยายข้อมูลงานวิจัยให้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย บุคลากร และอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ Dietary Supplements and Herb-Drug Interactions และหัวข้อ Diet and Cancer Prevention ณ ห้องประชุม C9/4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 |   |  108 ครั้ง