สายพันธุ์กาแฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coffea spp.
วงศ์ (Family) : Rubiaceae
สกุล (Genus) : Coffea

กาแฟมีสายพันธุ์หลักๆ 2 พันธุ์ คือ

ชื่อสามัญ (Common name): Arabian coffee, Brazillian coffee Coffea Arabica – C. Arabica
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Coffea Arabica L.

กาแฟพันธุ์อะราบิกา (Arabica) ให้กลิ่นและรสชาติที่ดี ต้องปลูกที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 ฟุต ให้ผลผลิตสม่ำเสมอ ต้องปลูกบนที่สูงอากาศเย็นในบางช่วง จึงปลูกกันมากที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก และแม่ฮ่องสอน ลักษณะอะราบิกา มีทรงต้นเล็ก พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 2-5 เมตร ใบมีขนาดเล็กเขียว ผิวบนเป็นมัน มีความสามารถต้านทานโรคศัตรูต่ำ ตั้งแต่เริ่มผลิดอกถึงระยะเก็บเกี่ยว ประมาณ 5-9 เดือน ในเมล็ดกาแฟพันธุ์อะราบิกามีปริมาณคาเฟอีนน้อยกว่าพันธุ์โรบัสต้า ประมาณ 1 เท่า ผลผลิตของกาแฟทั่วโลกเป็นกาแฟพันธุ์อะราบิกา 75%


ชื่อสามัญ (Common name): Robusta Coffee   Coffea canephora – C. canephora var
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Coffea robusta Pierre ex Froehner L.

กาแฟพันธุ์โรบัสต้า (Robusta) ปลูกในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่มากนัก ส่วนใหญ่ปลูกในประเทศแถบร้อนชื้น มีทรงต้นใหญ่กว่าอะราบิก้า มีความสูง 3-6 เมตร มีข้อปล้องยาว ใบมีขนาดใหญ่สีเขียว แต่ไม่เป็นมัน ชอบอากาศร้อนชื้น ฝนตกสม่ำเสมอ มีปลูกกันมากที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงา มีรสชาติเข้มข้น หอมฉุนกว่ากาแฟพันธุ์อะราบิกา มีสัดส่วนของผลผลิตกาแฟทั่วโลก 25%

แหล่งที่มา
เอกสารวิชาการที่ 3.  2557.  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ. พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.