สถาบันชาและกาแฟร่วมต้อนรับและจัดนิทรรศการชากาแฟ ให้กับคณะผู้ตรวจราชการ

Categories: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมต้อนรับและจัดนิทรรศการชากาแฟ แนะนำผลิตภัณฑ์งานวิจัยที่เกี่ยวกับชาและกาแฟ ให้กับคณะผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน นำโดย นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายปรีชา ทองคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค 16 (แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 (แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณะสุข เขตสุขภาพที่ 1) และผู้ร่วมคณะ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเชิงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |