สถาบันชาและกาแฟร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Categories: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา และ ดร.สกันท์ วารินหอมหวล อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสถาบันชาและกาแฟและหารือ โครงการ “การขับเคลื่อนงานวิจัยชาและกาแฟสู่งานวิจัยชั้นนำภายใต้กรอบ BCG-Model และ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา องค์กรในชุมชน และประชาชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ร่วมถึงการดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  128