สถาบันชาและกาแฟ เข้าร่วมประชุมแนวทางการขอยื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI กาแฟดอยแม่สลอง

Categories: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่่ 30 มกราคม 2567 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการขอยื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI กาแฟดอยแม่สลอง โดยได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินดอยแม่สลอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูง และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟดอยแม่สลองนอก ในการประชุมหารือแนวทางการขอยื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI กาแฟของดอยแม่สลองนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านผลผลิตและการแปรรูปกาแฟในพื้นที่ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 |   |  54