สถาบันชาและกาแฟต้อนรับคณะจากสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

Categories: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 สถาบันชาและกาแฟ ได้ต้อนรับคณะจากสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นางสาวรักชนก ทุยเวียง ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างนวัตกรรมด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เข้าศึกษาดูงานสถาบันชาและกาแฟและร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องชา กาแฟ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร  ณ ห้องประชุมสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  69